Vårt miljöarbete

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Merparten av vår verksamhet utgår från våra datahallar som är stora energiförbrukare. Vårt primära miljömål är därför att ligga i framkant när det gäller energieffektivitet i våra datahallar. Detta ger stor miljöpåverkan. I de datahallar som ligger i centrala Stockholm kan vi återanvända stor del av energin genom att använda överskottsvärmen till uppvärmning av fastigheten. De datahallar som inte har samma möjligheter använder sig av ”fri-kyla” under stora delar av året. Vi mäter kontinuerligt effekten i våra datahallar med ett så kallat PUE-tal och arbetar löpande med att ha ett så lågt tal som möjligt. Även vid inköp av ges energiförbrukningen stor påverkan vid val av utrustning. Inom den övriga organisationen arbetar vi med ständiga förbättringar för att skydda miljön. Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till mer miljövänliga bilar, där el- eller hybridteknik numera prioriteras.

Vår miljöpolicy ska verka för att samtliga inom vår organisation aktivt ska värna om och skydda miljön i sitt dagliga arbete.

Vi ska:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetsanvisningar
  • Köpa in el från förnyelsebara energikällor
  • Uppnå ett så lågt PUE tal som möjligt
  • Återanvända så mycket energi som möjligt från våra datahallar
  • Utbilda och ta tillvara våra medarbetares engagemang inom miljöfrågor
  • Arbeta aktivt för en ökad virtualiseringsgrad
  • Kontinuerligt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom miljöanpassning av fordonsparken.